Finansowanie projektów Przemysłu 4.0

Automatyzuj z ulgami podatkowymi, z dotacjami oraz przez finansowanie zewnętrzne

Chcesz skorzystać z ulg podatkowych na robotyzację? Potrzebujesz otrzymać dodatkowe finansowanie dla swojej inwestycji? Myślisz o możliwości leasingowania lub najmu technologii zwiększającej efektywność Twojej produkcji? Skorzystaj za naszym pośrednictwem z opcji dotacji oraz finansowania zewnętrznego. Wraz z naszymi Partnerami przeprowadzimy Cię przez proces pozyskania dodatkowych środków do realizacji Twoich planów.

card

Jak finansować innowacje?

W naszych działaniach zawsze skupiamy się na przedstawieniu Klientom rozwiązań pozwalających na budowanie procesów zwiększających konkurencyjności oraz rozwój. Ponieważ projekty związane z rozwojem parku maszynowego czy z nowymi technologiami są kosztowne, podjęliśmy inicjatywę dotyczącą propozycji wsparcia działań inwestycyjnych. Dzięki wsparciu naszych Partnerów finansowych oraz doradczych, oferujemy możliwość realizacji inwestycji z wykorzystaniem takich instrumentów jak dotacje krajowe i Unijne, narzędzi finansowych jak leasing operacyjny, finansowy, pożyczkę lub wynajem długoterminowy. Konsultujemy także możliwość ubiegania się ulgi podatkowe związane z działalnością B+R lub obszarowe.

W ramach naszej działalności wspieramy w pozyskaniu finansowania nowej maszyny, aplikacji systemu wizyjnego, czy stanowiska z robotem. Wsparcie otrzymujesz na etapie wykonawczym, zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami. Pozyskane wsparcie finansowe pomaga w łatwy oraz bezpieczny sposób przyspieszyć automatyzację zakładów, bez konieczności ponoszenia jednorazowych dużych nakładów własnych.

Skorzystaj z subskrypcji w modelu Machine-as-a-Service. Dzięki temu zyskujesz ciągły dostęp do najnowszych technologii bez konieczności ich posiadania, płacąc jedynie stałą kwotę miesięczną za użytkowanie danego rozwiązania. Koszt użytkowania zostaje sfinansowany z bieżącej działalności, wykorzystującej wdrożoną technologię.

Elastyczne Finansowanie 4.0 dla Przemysłu 4.0.

Co oferujemy?

 • Pomagamy przez Partnerów w uzyskaniu dotacji, leasingu lub pożyczki
 • Finansowanie do 100% wartości inwestycji
 • Dla leasingów lub pożyczek oprocentowanie przez 6 miesięcy od 0%!
 • Bezpieczeństwo inwestycji
 • Pomoc w kwestiach formalnych
 • Szybka decyzja odnośnie możliwości finansowania
 • Elastyczność finansowania
 • Krótki ROI

Możliwości finansowania

Ulgi podatkowe

Ulga na robotyzację polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Ulga ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Mogą z niej skorzystać firmy, które zastosują roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji.

Ulga jest przeznaczona dla przedsiębiorców osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym.

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:
 • 100% jako koszt uzyskania przychodów
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Możesz odliczyć:
 • Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz wyposażenia dodatkowego w postaci:
  • Maszyn peryferyjnych
  • Komponentów bezpieczeństwa
  • Systemów służących do zdalnego zarządzania
  • Interfejsów HMI
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych
 • Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • Opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Więcj informacji znajdziesz na stronie Rządowej podatki.gov.pl.
Ulga B+R jest rozwiązaniem wprowadzonym przez tzw. ustawy o innowacyjności zaprojektowanym jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Celem autorów ulgi było przyspieszenie przebudowy konstrukcji polskiej gospodarki, tak aby działalność innowacyjna z obszaru wysokich technologii i rozwiązań stawała się decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce.

Wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości posiadanej firmy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, wysokość odliczeń może sięgać nawet do 150% kosztów kwalifikowanych. Skorzystanie z ulgi B+R oznacza de facto dwukrotne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty kwalifikowane mogące podlegać odliczeniu na podstawie ulgi B+R w wysokości 100%:
 • Wynagrodzenia pracowników etatowych oraz z tytułu umów zleceń i umów o dzieło i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników zaangażowanych w działalność B+R
 • Odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R
 • Nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych
 • Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R
 • Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • Uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

Więcj informacji znajdziesz na stronie Rządowej podatki.gov.pl.

Dotacje

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, to nowa, atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców. FENG to program będący następcą Programu Inteligentny Rozwój wspierający przedsiębiorców w obszarze szerokorozumianych innowacji. Duży nacisk kładzie przy tym na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Program oferuje atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców oraz odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne. Oferta dostępna w Programie została tak przygotowana, aby pomóc przedsiębiorcom finansować cały proces B+R+I, wspierać przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiać rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, czy umożliwiać finansowanie projektów wysokiego ryzyka, wspierać „zieloną” i cyfrową transformację przedsiębiorstw. Wiedząc jak istotna w rozwoju badań jest współpraca sektora nauki i biznesu Program przygotował także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych by umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Działanie 1.2 FEPW. Jeden z pierwszych naborów ogłoszonych w ramach nowej odsłony Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Konkurs wyróżnia możliwość pozyskania wsparcia na projekty stricte inwestycyjne (bez konieczności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, czy charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności) związane m.in. z cyfryzacją procesów, wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0 i inteligentnych linii produkcyjnych, budowy inteligentnych fabryk oraz stosowaniem nowoczesnych technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI).

Zdobycie wsparcia finansowego w postaci dotacji wspiera przedsiębiorców w wejściu na ścieżkę transformacji cyfrowej. W ramach konkursu Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, przedsiębiorstwa mają szansę na pozyskanie środków, które mogą przeznaczyć na automatyzację i robotyzację procesów, stanowiących istotne elementy Przemysłu 4.0.

Podążanie za trendami Przemysłu 4.0 nie jest jedynie wyborem, ale w wielu przypadkach koniecznością, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku i zapewnić trwały rozwój. Konkurs „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”, ma na celu nie tylko wspieranie innowacyjności, ale również podnoszenie świadomości przedsiębiorstw o znaczeniu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Strona konkursu PARP TUTAJ.

Dowiedz się więcej w jakim zakresie możemy Ciebie wesprzeć w Transformacji Cyfrowej TUTAJ.

Leasing, najem

Główną cechą leasingu operacyjnego jest to, że przedmiot umowy leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Natomiast Twoimi kosztami uzyskania przychodu z przedmiotu umowy są miesięczne raty leasingowe. Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, a więc przy tej formie leasingu nie ma obowiązku opłacania całego podatku VAT na początku trwania umowy leasingowej. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu możesz również zaliczyć opłatę wstępną.
Wybierając ten rodzaj umowy leasingowej, przedmiot leasingu zostanie zaliczony do Twoich składników majątkowych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów Możesz może zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Właścicielem przedmiotu leasingu stajesz się automatycznie po wpłacie ostatniej raty. W kwestii opłaty wstępnej, w leasingu finansowym nie ponosisz kosztów związanych z tą opłatą.
Machine-as-a-Service. Jest to innowacyjny sposób pozyskania nowych możliwości wytwórczych. Maszyna w modelu subskrypcyjnym. Płacisz jedynie za czas użytkowania maszyny, nie za samą maszynę. W tym modelu finansowania dostawca pozostaje właścicielem. Dzięki modelu subskrypcji maszyny, uzyskujesz oszczędność w porównaniu z zakupem. Od razu zarabiasz na jej wykorzystywaniu. Nie ponosisz także kosztów związanych z utrzymaniem maszyny w pełnej sprawności. Dba o to serwis właściciela. W przypadku rezygnacji z maszyny, po prostu ją oddajesz. Zapewnia to Tobie większą elastyczność dysponowania zasobami wytwórczymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej odnosnie możliwości pozyskania funduszy na swój projekt?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku